ZGŁOŚ DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jesteśmy w pełni odpowiedzialni za nasze produkty lecznicze, dlatego zależy nam na rzetelnej informacji dotyczącej bezpieczeństwa ich stosowania. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich działań niepożądanych za pomocą formularza PDF.


Pobrany i wypełniony formularz PDF wyślij na adres e-mail pv@usp.pl,
a oryginał listem poleconym na adres:

US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35,
02-822 Warszawa

WAŻNE! Na kopercie należy napisać: „DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANE LEKU”

Pacjent lub jego opiekun

Zgłoszenie zdarzenia niepożądanego u siebie bądź członka najbliższej rodziny. Mogą go dokonać opiekunowie prawni lub faktyczni oraz przedstawiciele ustawowi osoby, u której wystąpiło takie działanie.

Osoba wykonująca zawód medyczny

Zgłoszenie zdarzenia niepożądanego u pacjenta. Formularz dla lekarzy, lekarzy stomatologów, farmaceutów, techników farmaceutycznych, pielęgniarek, położnych, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych, felczerzy (starszych felczerzy).

INNE SPOSOBY ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

thumbnail

Przyjmujemy także zgłoszenia telefonicznie.
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

tel: +48 (22) 543 64 00
lub tel. kom.: +48 519 031 217

thumbnail

Działanie niepożądane można także zgłosić kontaktując się z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

WAŻNE

UWAGA!

Prosimy podać jak najwięcej informacji wskazanych w formularzu. Aby zgłoszenie było ważne musi zawierać co najmniej: dane identyfikacyjne pacjenta (inicjały, wiek/data urodzenia, płeć) dane identyfikacyjne osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, adres, telefon) nazwę produktu leczniczego podejrzanego o spowodowanie działania niepożądanego (numer serii, jeśli jest znany) opis działania niepożądanego.


Administratorem Pani / Pana danych osobowych związanych ze zgłaszaniem działań niepożądanych jest US Pharmacia sp. z o.o. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanym z realizacją prawnego obowiązku monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Macie również Państwo prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Pełne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są tutaj.