Polityka prywatności serwisu

WSTĘP O PRZETWARZANIU DANYCH

Witamy na stronie internetowej uspharmacia.pl!

US Pharmacia działa z poszanowaniem prywatności osób odwiedzających jej strony internetowe i chroni ich dane osobowe. W celu zapewnienia Ci jak najlepszych doświadczeń podczas wizyty na naszej stronie wdrożyliśmy jednolite zasady pozyskiwania oraz dalszego wykorzystywania Twoich danych osobowych.

Udostępnienie Ci niniejszej Polityki Prywatności Serwisu (dalej „Polityka Prywatności”) stanowi realizację naszych obowiązków wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest US Pharmacia sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ziębickiej 40, 50-507 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000046646, NIP 8991432896, REGON 011213010, kapitał zakładowy w wysokości 15 489 000,00 ZŁ (dalej „Administrator”). 

Jeżeli w Polityce Prywatności jest mowa o Grupie USP, to należy przez to rozumieć następujące spółki wchodzące w jej skład:

  • USP Zdrowie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 35. USP Zdrowie sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347815, NIP: 7010219241. Kapitał zakładowy USP Zdrowie sp. z o.o. wynosi: 25.610.250,00 zł.
  • EU Pharmacia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poleczki 35, kod pocztowy 02-822 Warszawa.EU Pharmacia sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000146899, NIP 9512068112. Kapitał zakładowy EU Pharmacia sp. z o.o. wynosi
    1 550 000 zł.

KONTAKT

Kontakt z Administratorem możliwy jest:

  • Mailowo na adres: daneosoboweusp@usp.pl;
  • Korespondencyjnie na adres: US Pharmacia sp. z o.o., ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław).

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH (CELE, PODSTAWY PRAWNE, CZAS PRZECHOWYWANIA, OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH, ODBIORCY DANYCH)

1. 

Cel przetwarzania: 

Realizacja obowiązku monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych (obsługa zgłoszeń dotyczących zdarzeń niepożądanych).

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. i RODO w zw. z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

Czas przechowywania: Dane będą przechowywane przez okres dopuszczenia danego produktu leczniczego do obrotu i przez co najmniej 10 lat po wygaśnięciu dopuszczenia do obrotu.

Obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych przez osoby zobowiązane do dokonywania zgłoszeń niepożądanych działań produktów leczniczych jest obowiązkowe i wynika z odpowiednich przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. 

W przypadku pozostałych osób podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Możesz również zgłosić działanie niepożądane bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Odbiorcy danych:
Upoważnieni pracownicy / współpracownicy Administratora
– Inne spółki należące do Grupy USP w zakresie, w jakim jest to uzasadnione wymogami korporacyjnymi oraz ich pracownicy i współpracownicy
– Właściwe organy publiczne działające na podstawie odpowiednich przepisów prawa

– Dostawcy usług informatycznych związanych z działaniem strony internetowej.

2.

Cel przetwarzania: Obsługa osoby kontaktującej się z Administratorem, w tym poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej.

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi oraz prowadzeniu korespondencji).

Czas przechowywania: Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub rozwiązania zgłoszonej sprawy lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.

Obowiązek podania danych: Podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwia jednak nawiązanie kontaktu i uzyskanie odpowiedzi na pytanie lub rozwiązanie zgłoszonej sprawy.

Odbiorcy danych: 

– Upoważnieni pracownicy / współpracownicy Administratora

– Inne spółki należące do Grupy USP w zakresie, w jakim jest to uzasadnione wymogami korporacyjnymi oraz ich
pracownicy i współpracownicy

– Dostawcy usług IT

– Web deweloperzy i firmy hostingowe 

3. 

Cel przetwarzania: Prowadzenie konta na portalu społecznościowym i informowanie za jego pomocą o aktywności Administratora.
Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na budowaniu pozytywnego wizerunku oraz informowaniu o działalności Administratora).

Czas przechowywania: Dane będą przechowywane do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania lub zakończenia prowadzenia przez nas konta na portalu społecznościowym. W pozostałych przypadkach będziemy przechowywać Twojego dane tak długo, jak pozostajesz obserwatorem naszych kont na portalach społecznościowych lub wchodzisz z nimi w interakcję. Niektóre informacje takie jak np. polubienia, komentarze zostają, dopóki ich nie wycofasz lub nie usuniesz.

Obowiązek podania danych: Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obserwowania kont Administratora i wchodzenia z nimi w interakcję.

Odbiorcy danych: 

– Upoważnieni pracownicy / współpracownicy Administratora
– Agencje marketingowe i dostawcy narzędzi marketingowych
– Operatorzy portali społecznościowych na zasadach opisanych w udostępnionych przez nich politykach prywatności.

4.

Cel przetwarzania: Wykorzystywanie plików cookie na Serwisie (niezbędnych, analitycznych oraz marketingowych)

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (pliki cookie niezbędne) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wykorzystywaniu plików cookie umożliwiających analizę zachowania użytkownika w celu optymalizacji wyglądu, treści i funkcjonalności Serwisu, a także prowadzaniu aktywności związanej z działalnością marketingową Administratora).

Czas przechowywania: Dane będą przechowywane przez czas działania określonego pliku cookie lub do ich usunięcia przez użytkownika Serwisu lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu. 

Obowiązek podania danych: Podanie danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.

Odbiorcy danych: 

– Upoważnieni pracownicy / współpracownicy Administratora

– Dostawcy usług IT

– Web deweloperzy i firmy hostingowe

– Agencje marketingowe i dostawcy narzędzi marketingowych.

5.

Cel przetwarzania: W każdym przypadku dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu Administratorowi skutecznej ochrony prawnej).

Czas przechowywania: Dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń określonego przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest w tym wypadku wtórne, ponieważ związane jest z innymi sytuacjami, w których Administrator pozyskał dane.

Odbiorcy danych: 

– Upoważnieni pracownicy / współpracownicy Administratora

– Inne spółki należące do Grupy USP w zakresie, w jakim jest to uzasadnione wymogami korporacyjnymi oraz ich pracownicy i współpracownicy

– Właściwe organy publiczne działające na podstawie odpowiednich przepisów prawa

– Doradcy.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH

RODO przyznaje Ci określone uprawnione w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Realizacja niektórych praw może być ograniczona ze względu na przepisy prawa lub uzasadniony interesy Administratora.

Twoje prawa są następujące:

· Prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych (art. 15 RODO)

· Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

· Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

· Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

· Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

· Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody (art. 7 RODO).

Masz również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (art. 21 RODO), a także złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Organem właściwym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI COOKIE

Informacje o plikach cookie znajdują się w Polityce cookie.