Regulamin korzystania z Serwisów Społecznościowych US Pharmacia sp. z o.o.

Regulamin określa warunki dotyczące użytkowania profili zakładanych przez US Pharmacia sp. z o.o. na stronach , www.linkedin.com lub na innych stronach prowadzących tzw. serwisy społecznościowe, zwanych dalej Serwisami Społecznościowymi i odnosi się do wszystkich ich użytkowników. Korzystanie z zasobów Serwisów Społecznościowych oznacza bezwarunkową akceptację wszystkich poniższych warunków.

Użytkownikiem Serwisów Społecznościowych może być osoba spełniająca warunki do założenia konta we właściwym Serwisie Społecznościowym. Serwis Społecznościowy jest prowadzony przez US Pharmacia sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ziębickiej 40, kod 50-507, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 46646, kapitał zakładowy 15 489 000 zł, NIP 899 14 32 896, nr w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO 000081249.

W ramach Serwisów Społecznościowych dostarczane są Użytkownikom przez US Pharmacia usługi świadczoną drogą elektroniczną, w szczególności:

  • możliwość zapoznania się z treściami Serwisów Społecznościowych o charakterze informacyjnym
  • możliwość zgłoszenia działań niepożądanych produktów leczniczych,
  • możliwość zadawania pytań, w tym również w czasie rzeczywistym podczas tzw. czatów
  • możliwość skontaktowania się z US Pharmacia w każdym innym celu (faktury, płatności, reklamacje, dostępność produktu, kontakt z pracownikami).

Informacje zamieszczone w Serwisach Społecznościowych nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Informacje zamieszczone w Serwisach Społecznościowych nie stanowią porady medycznej i diagnozy medycznej. Zażywanie produktów wymienionych w serwisie powinno się odbywać zgodnie z informacjami zawartymi na opakowaniach i w ulotkach załączonych do tych produktów lub po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Prawa autorskie do materiałów zawartych w Serwisach Społecznościowych przysługują US Pharmacia sp. z o.o., chyba że regulamin strony www.linkedin.com, lub innych serwisów społecznościowych stanowią inaczej. Drukowanie, kopiowanie i inne wykorzystywanie treści opublikowanych w Serwisach Społecznościowych może odbywać się wyłącznie w celach niezarobkowych i dla użytku osobistego. W innych przypadkach wymaga uprzedniej pisemnej zgody US Pharmacia.

Znaki towarowe, wzory przemysłowe, firmy i nazwy handlowe (w szczególności produktów) wymienione w serwisie są chronione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ich wykorzystywanie wymaga pisemnej zgody US Pharmacia sp. z o.o.

Przesłane przez Użytkowników Serwisów Społecznościowych opinie, komentarze, sugestie dotyczące kwestii zawartych w Serwisie nie będą taktowane jako informacje poufne. US Pharmacia e nabywa nieodpłatne prawo do wykorzystywania takich informacji bez żadnych ograniczeń, w szczególności w zakresie produkcji, dystrybucji i marketingu własnych produktów, chyba że regulaminy strony lub innych serwisów społecznościowych stanowią inaczej.

Dane osobowe Użytkowników serwisu, przekazywane podczas korzystania z Serwisów Społecznościowych, są przetwarzane na zasadach określonych w Polityce Prywatności Serwisów Społecznościowych US Pharmacia. Serwisy Społecznościowe zawierają informacje o produktach i usługach, z których nie wszystkie są dostępne w każdym kraju, w którym działalność prowadzą spółki z Grupy USP.

US Pharmacia za pośrednictwem Serwisów Społecznościowych kontaktuje się z wybranymi osobami w celach rekrutacyjnych do zatrudnienia w spółkach z Grupy USP. Przetwarzamy wówczas dane osobowe, które użytkownicy sami umieścili na swoich profilach w tym serwisie. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzenia rekrutacji, a po jej pomyślnym zakończeniu, zawarcia umowy o pracę (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji zawarte są na stronie uspharmacia.pl/kariera

US Pharmacia zabrania włączać Serwisy Społecznościowe do innych stron, które nie należą do Spółki, chyba że regulaminy strony www.linkedin.com, lub innych serwisów społecznościowych stanowią inaczej.

US Pharmacia Sp. z o.o., mimo zachowania zasad najwyższej staranności, nie może całkowicie wykluczyć istnienia wirusów komputerowych na stronach Serwisów Społecznościowych lub innych błędów uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z tych Serwisów. Użytkownik Serwisów Społecznościowych dla własnego bezpieczeństwa zobligowany jest zabezpieczyć swój komputer przed wirusami i ich działaniem. US Pharmacia nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci internetowej lub Serwisów Społecznościowych lub w skutek błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy.

US Pharmacia może każdej chwili przenieść lub wyłączyć, czasowo lub na stałe, całość lub część Serwisów Społecznościowych w celu przeprowadzenia konserwacji i/lub usprawnienia i/lub wprowadzenia zmian w tych Serwisach.

US Pharmacia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych w Serwisach Społecznościowych w każdym czasie i dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania Użytkowników.

US Pharmacia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane pobieraniem materiałów z Serwisów Społecznościowych i ich dalszą eksploatacją.

We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisów Społecznościowych mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, chyba że regulaminy strony, www.linkedin.com lub innych serwisów społecznościowych stanowią inaczej.

US Pharmacia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Serwisów Społecznościowych.

Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Serwisów Społecznościowych oraz innego rodzaju reklamacje dotyczące tych Serwisów należy zgłaszać pisemnie, na adres US Pharmacia wskazany w niniejszej nocie prawnej, lub elektronicznie, na adres info@usp.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich złożenia.

Jesteśmy producentem leków dostępnych bez recepty w Polsce. Od początku istnienia firmy w centrum naszych działań stał zawsze człowiek i jego zdrowie.

Dbałość o wysoką jakość i skuteczność naszych produktów sprawia, że od lat cieszą się one zaufaniem konsumentów, pacjentów i farmaceutów.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszą stroną internetową uspharmacia.pl

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie w zakresie w jakim nie jest sprzeczny z regulaminemstrony www.linkedin.com, lub innych serwisów społecznościowych.

Regulamin wchodzi w życie z dniem data opublikowania strony