Regulamin korzystania z Serwisu USPHARMACIA.PL

Regulamin określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego USPHARMACIA.PL (strona uspharmacia.pl oraz strony, do których odesłanie znajduje się na ww stronie) i inne serwisy formularz zgłoszenia działania niepożądanego, formularz zgłoszeniowy oraz formularz rekrutacyjny , zwanego dalej Serwisem i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie z zasobów Serwisu oznacza bezwarunkową akceptację wszystkich poniższych warunków.

Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Serwis jest własnością spółki US Pharmacia sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ziębickiej 40, kod 50-507, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 46646, kapitał zakładowy 15 489 000 zł, NIP 899 14 32 896, nr w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami BDO 000081249

W ramach Serwisu dostarczane są Użytkownikom przez US Pharmacia usługi świadczoną drogą elektroniczną, w szczególności:

  • możliwość zapoznania się z treściami Serwisu o charakterze informacyjnym lub reklamowym,
  • możliwość zgłoszenia działań niepożądanych produktów leczniczych,
  • możliwość zadawania pytań o produkty US Pharmacia ekspertom wewnętrznym
  • możliwość skontaktowania się z US Pharmacia w każdym innym celu (faktury, płatności, reklamacje, dostępność produktu, kontakt z pracownikami).

Informacje zamieszczone w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią porady medycznej i diagnozy medycznej. Zażywanie produktów wymienionych w serwisie powinno się odbywać zgodnie z informacjami zawartymi na opakowaniach i w ulotkach załączonych do tych produktów lub po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Prawa autorskie do materiałów zawartych w serwisie przysługują US Pharmacia Sp. z o.o. Drukowanie, kopiowanie i inne wykorzystywanie treści opublikowanych w serwisie może odbywać się wyłącznie w celach niezarobkowych i dla użytku osobistego. W innych przypadkach wymaga uprzedniej pisemnej zgody US Pharmacia.

Znaki towarowe, wzory przemysłowe, firmy i nazwy handlowe wymienione w serwisie są chronione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ich wykorzystywanie wymaga pisemnej zgody US Pharmacia sp. z o.o.

Przesłane przez Użytkowników Serwisu opinie, komentarze, sugestie dotyczące kwestii zawartych w serwisie nie będą traktowane jako informacje poufne. US Pharmacia nabywa nieodpłatne prawo do wykorzystywania takich informacji bez żadnych ograniczeń, w szczególności w zakresie produkcji, dystrybucji i marketingu własnych produktów.

Dane osobowe Użytkowników serwisu, przekazywane podczas korzystania z serwisu, są przetwarzane na zasadach określonych w Polityce Prywatności. Serwis zawiera informacje o produktach i usługach, z których nie wszystkie są dostępne w każdym kraju, w którym działalność prowadzą spółki z Grupy USP.

US Pharmacia zabrania włączać serwis do innych stron, które nie należą do Spółki.

Us PharmaciaSp. z o.o., mimo zachowania zasad najwyższej staranności, nie może całkowicie wykluczyć istnienia wirusów komputerowych na stronie lub innych błędów uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z Serwisu. Użytkownik serwisu dla własnego bezpieczeństwa zobligowany jest zabezpieczyć swój komputer przed wirusami i ich działaniem. US Pharmacia nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci internetowej lub Serwisu lub wskutek błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy.

US Pharmacia może każdej chwili przenieść lub wyłączyć, czasowo lub na stałe, całość lub część Serwisu w celu przeprowadzenia konserwacji i/lub usprawnienia i/lub wprowadzenia zmian w Serwisie.

US Pharmacia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych w Serwisie w każdym czasie i dowolnym zakresie bez wcześniejszego powiadamiania Użytkowników.

US Pharmacia Zdrowie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane pobieraniem materiałów z Serwisu i ich dalszą eksploatacją.

We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

US Pharmacia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu.

Wszelkie nieprawidłowości w działaniu serwisu oraz innego rodzaju reklamacje dotyczące serwisu należy zgłaszać pisemnie, na adres US Pharmacia wskazany w niniejszej nocie prawnej, lub elektronicznie, na adres info@usp.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich złożenia.

Jesteśmy producentem leków dostępnych bez recepty w Polsce. Od początku istnienia firmy w centrum naszych działań stał zawsze człowiek i jego zdrowie.

Dbałość o wysoką jakość i skuteczność naszych produktów sprawia, że od lat cieszą się one zaufaniem konsumentów, pacjentów i farmaceutów.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszą stroną internetową.

Regulamin wchodzi w życie z dniem. tu data publikacji strony